Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

Dimrost
6119 1d73
Reposted fromEtnigos Etnigos
Dimrost
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
0747 e053 500
Reposted fromidiod idiod viamyfuckingreality myfuckingreality

July 17 2018

Dimrost
3365 cff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaCorruptgirl Corruptgirl

July 16 2018

Dimrost
Niech pan ją kocha, a nie ocenia.
— i pomyśleć, że z serialu
Dimrost
Dimrost
Bo samo życie bez wyrozumienia niczym jeszcze nie jest, potrzebuje choćby czyjejś pamięci, czyjegoś świadectwa, a niekiedy i tej przyjaznej łatwowierności, która je obłaskawia, niejednego przymknięcia oczu, wybaczeń, bo jak mu się zaufa, takie i jest, i ciepła niemało, a przede wszystkim dobrego słowa, pocieszającego słowa, słowa nawet i złudnego, a nie tylko przygany.
— "Nagi sad", Wiesław Myśliwski
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viacytaty cytaty

July 15 2018

Dimrost
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde
Dimrost
0313 9406 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapikkumyy pikkumyy

July 08 2018

Dimrost

July 07 2018

Dimrost
Dimrost
4902 7ec0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
Dimrost
Dimrost
3486 1d82
1004 d750 500

historium:

The Sorbonne University under student occupation. Paris, May 1968

Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie
Dimrost

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
Reposted frominpassing inpassing viaaynis aynis
Dimrost
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
Dimrost
Reposted fromDennkost Dennkost viaaynis aynis
Dimrost
Słowa mają ogromną moc. Nawet jeśli nie dbamy, co mówią inni, zawsze jest w naszym życiu ktoś, kto kilkoma słowami może nas uratować lub zniszczyć.
— Alison G. Bailey
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viacytaty cytaty
Dimrost
Nie, nie byłam idealna. I nigdy nie miałam być. Ale co z tego? W życiu są ważniejsze rzeczy niż ganianie za urojoną perfekcją. Ideał to pojęcie względne. Każdy postrzega go inaczej.
— Alison G. Bailey
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl